แป้งทัลคัม(Talcum)คืออะไรและอันตรายอย่างไรแป้งที่ทำมาจากแร่หินทัลtalc

FAQ

Q : แบคทีเรียสามารถเติบโตใน “แป้งเด็ก ReisCare” และที่ผิวหนังหลังจากทา “แป้งเด็ก ReisCare” ได้หรือไม่?

A : เนื่องจาก “แป้งเด็ก ReisCare” มีค่า Water Activity ต่ำกว่า 0.5 และมี คุณสมบัติในการป้องกันความชี้นได้ดี ทั้งยังผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อที่ทันสมัย แบคทีเรียจึงไม่สามารถเติบโตใน “แป้งเด็ก ReisCare” ได้

Q : Will bacteria or fungus grow and remain on the skin after using “ReisCare”
powder?

A : “ReisCare” powder contains less than 0.3 water activity and remarkably prevents skin from wetness. With modern sterilization process, bacterial growth is less likely in “ReisCare” powder.

Q : Will the continuous use of “ReisCare” powder for a long period of time pose any health hazard through an accumulation inside the lungs by inhalation?

A : With natural moisture and 37 deree celcius temperature inside human, the organically biodegradable “ReisCare” can be dissolved by lung‘s internal microorganism.

Q : ถ้าใช้ “แป้งเด็ก ReisCare” เป็นเวลานานจะเกิดการตกค้างในปอดใน กรณีที่สูดดมเข้าไปหรือไม่?

A : เนื่องจากในปอดมีความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม (37 องศาเซลเซียส) ทำให้ “แป้งเด็ก ReisCare” ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ดูดความชื้นได้มากกว่าสภาวะทั่วไปภายนอก ร่างกาย ดังนั้นจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในปอดตามธรรมชาติจึงสามารถย่อยสลาย “แป้งเด็ก ReisCare” ได้

Q : เมื่อจุลินทรีย์ในปอดย่อยสลาย “แป้งเด็ก ReisCare” แล้ว จะเหลือสารตก ค้างในปอดหรือไม่?

A : “แป้งเด็ก ReisCare” ที่ถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายจะไม่เหลือสารตกค้าง เนื่อง จากจะถูกเปลี่ยนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซมีเทน โดยจะถูกขับออกมาเวลาหายใจออก

Q : After our body’s microorganism digests the inhaled “ReisCare” powder, will there be any other residues left inside the lungs?

A : “ReisCare” powder being naturally digested by our body’s microorganism will leave no residues in lungs. Instead, all the digested substance is transformed into carbon dioxide and methane gas which are dissipated through exhalation.

Q : Will there be any incurrence of unpleasant or rancid smell from “ReisCare” powder being kept for a long duration of time?

A : Since “ReisCare” powder contains lower moisture level and fat, any unpleasant or rancid smell will not occur when storing it in a normal room temperature condition.

Q : ถ้าเก็บ “แป้งเด็ก ReisCare” ไว้นานๆจะเกิดอาการเหม็นหืนหรือไม่ เนื่องจากเป็น
สารอินทรีย์?

A : “แป้งเด็ก ReisCare” มีความชื้นและไขมันต่ำเกินกว่าจะทำให้เกิดการเหม็นหืน ในกรณีที่เก็บไว้นานๆ ในภาชนะที่ปิดสนิทที่อุณหภูมิห้อง

Q : After applying “ReisCare” to skin, why does the applied skin area look unevenly white?

A : “ReisCare” particle is finer than other powder. If applying the same powder amount as people usually do with other types of powder, the uneven whiteness on skin might be experienced. “ReisCare” powder’s fine particles with minimal dispersing feature, can coat the skin effectively wider and better. Hence, when applying “ReisCare” to skin, it is recommended to use only a little amount and lightly hand-spread “ReisCare” to cover desired skin area.