ReisCare แป้งเด็กที่ผลิตจากแป้งข้าวบริสุทธิ์ (Rice Starch) ทางเลือกของคุณแม่ยุคใหม่ที่ใส่ใจในรายละเอียดและคุณภาพชีวิตของลูกน้อย แป้งเด็ก ReisCare ยังรักษาคุณสมบัติที่สำคัญของแป้งเด็ก คือ มีเนื้อขาวละเอียด ป้องกันความเปียกชื้นได้ดี และยังช่วยลดโอกาสการเกิดภูมิแพ้ 

“ลูกน้อยสบายใจ คุณแม่สบายใจ ปลอดภัย เลือกใช้ ReisCare”

100% Talc-Free Made from Rice

Hypoallergenic

Water Repellent

Comparison of Rice Starch Granule
and Talcum Powder Granule

Skin Protective Barrier

Water Repellent Testing

SHOP